Roadmap

വേർഡ്പ്രസ്സ് നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ, ഗുട്ടൻബർഗ് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ പണി നടക്കുന്നു. വെബിൽ‌ നമ്മൾ ഉള്ളടക്കം മാനേജുചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ നൂതനചിന്തനമാണ് ഗുട്ടൻ‌ബെർ‌ഗ് പ്രോജക്റ്റ്. വിജയകരമായ ആധുനിക ബിസിനസുകളുടെ അടിത്തറയായ വെബ് സാന്നിധ്യത്തിലേക്കുള്ള ആക്സസ് വിശാലമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഘട്ടം 1 പുതിയ ബ്ലോക്ക് എഡിറ്ററായിരുന്നു, അത് വേർഡ്പ്രസ്സ് 5.0 ൽ പുറത്തിറങ്ങി, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും . 2021 ൽ, പോസ്റ്റുകളും പേജുകളും മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ സൈറ്റിലേക്കും ബ്ലോക്ക് എഡിറ്റിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫുൾ സൈറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് (ഘട്ടം 2) വേർഡ്പ്രസ്സിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഫുൾ സൈറ്റ് എഡിറ്റിംഗ്, അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, മറ്റ് സജീവ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഫീച്ചർ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ അവലോകനം താൾ പരിശോധിക്കുക.

ഈ പോസ്റ്റ് ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ 2022 ൽ പ്രോജക്റ്റിന് ചില വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്:

 1. Drive adoption of the new WordPress editor – Following WordPress 5.9, our focus will be driving user adoption by making full site editing (and its tools) easy to find and use.
  1. For the CMS – Get high quality feedback, ensure actionable tickets come from the feedback with collaboration from design as needed, and ship code that solves our users’ most pressing needs.
   1. Invite more users and extenders to participate in the FSE Outreach program (10–12 calls for testing).
   2. Host regular design-driven user testing (one test a week).
  2. For the Community – Share our knowledge and resources in a way that inspires and motivates our users to action.
   1. Invite more users and extenders to augment their skills through LearnWP.
   2. Turn routine support issues into new evergreen content (10–15 pieces of canonical content using Learn, Docs, WordPress.org, etc).
   3. Translate high impact user-facing content across Rosetta sites (15–20 locales).
   4. Host audience-specific WordPress events (10–12 by common language, interest, or profession).
  3. For the Ecosystem – Prioritize full site editing tools and content across the ecosystem for all users.
   1. Highlight block themes and plugins in the directories.
   2. Provide tools/training to learn how to build block themes.
   3. Improve the block developer experience.
 2. Support open source alternatives for all site-building necessities – Provide access to open source elements needed to get a site up and running.
  1. For the CMS
   1. Update new user onboarding flow to match modern standards.
   2. Integrate Openverse into wp-admin.
   3. Integrate Photo Directory submissions into wp-admin.
   4. Pattern creator
  2. For the Community
   1. Ship LearnWP learning opportunities (1 workshop/week, 6 courses/year)
   2. Increase the number of social learning spaces (4 SLSs/week)
   3. Block theme contribution drive (500 block themes in the repo).
  3. For the Ecosystem
   1. Update the theme previewer to support block themes.
   2. Update the content & design across WP.org.
   3. Update Polyglots tools to improve the translation experience.
   4. Create a developer-focused communications site.
 3. Open Source stewards: Iterate on WordPress’ open source methodologies to guide and sustain long term success for WordPress as well as the overall open source community that we are part of.
  1. For All
   1. 5ftF program expansion
   2. Recruitment of future leaders in the community
   3. Onboarding of current leaders in the community
   4. Upstream contributions to other OS projects (PHP, JS, Matrix, or the like)
   5. WordPress Project maintenance
   6. Ancillary programs
 4. Bonus: Preparations for WordPress’ 20th birthday

Want to get involved? Head on over to Make WordPress! We can always use more people to help translate, design, document, develop, and market WordPress.

നിലവിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത റിലീസുകൾ

Here are the current planned releases, and links to their respective milestones in our issue tracker. Any projected dates are for discussion and planning purposes, and will be firmed up as we get closer to release.

Version Planned
6.2 (Trac) 2023

ആസൂത്രിത റിലീസ് ഷെഡ്യൂളിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, 2022 ലെ താൽക്കാലിക റിലീസ് കലണ്ടറിനെക്കുറിച്ച് Make WordPress Core ബ്ലോഗിലെ പോസ്റ്റ് വായിക്കുക.

The month prior to a release new features are frozen and the focus is entirely on ensuring the quality of the release by eliminating bugs and profiling the code for any performance issues.

You can see an overview of past releases on our history page.

ദീർഘകാല റോഡ്മാപ്പ്

ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം വേർഡ്പ്രസ്സിൽ ലയിപ്പിക്കതിനു ശേഷവും പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. വേർഡ്പ്രസ്സ് 5.8 പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം ഫീഡ്‌ബാക്ക് ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഉപയോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവർത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരും. ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്ന നിലയിൽ, ഗുട്ടൻബർഗ് പദ്ധതിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:

ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ

 1. അനായാസമായ എഡിറ്റിംഗ് — ഇതിനകം തന്നെ വേർഡ്പ്രസ്സിൽ ലഭ്യമാണ്, നിലവിലുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾക്കൊപ്പം.
 2. കസ്റ്റമൈസഷൻ — ഫുൾ സൈറ്റ് എഡിറ്റിംഗ്, ബ്ലോക്ക് പാറ്റേണുകൾ, ബ്ലോക്ക് ഡയറക്ടറി, ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീമുകൾ
 3. കോളാബറേഷൻ — സഹ-രചയിതാവിന്റെ കൂടെ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ എളുപ്പമായ മാർഗം
 4. മൾട്ടി-ലിംഗ്വൽ — മൾട്ടി-ലിംഗ്വൽ സൈറ്റുകൾക്കായി കോർ നടപ്പിലാക്കൽ