ബൾക്ക് തീയതി സമയം മാറ്റം

Description

പോസ്റ്റുകളുടെ തീയതി/സമയം ബൾക്ക് ആയിട്ട് മാറ്റുക.

മാറ്റാവുന്നത്

  • പോസ്റ്റുകള്‍.
  • താളുകൾ.
  • മീഡിയകൾ.

തീയതി/സമയത്തിനുള്ള പിക്കർ

  • DateTimePicker ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. jQuery പ്ലഗിൻ തീയതി/സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

രേഖകൾ

  • അവസാന 100 ലോഗുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

Screenshots

  • തിരയുക & മാറ്റുക
  • ക്രമീകരണങ്ങള്‍

Installation

  1. /wp-content/plugins/ ഡയറക്‌ടറിയിലേക്ക് bulk-datetime-change ഡയറക്‌ടറി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
  2. വേർഡ്പ്രസ്സ്-ലെ ‘പ്ലഗിനുകൾ’ മെനുവിലൂടെ പ്ലഗിൻ സജീവമാക്കുക

FAQ

ഒന്നുമില്ല

Reviews

ഓഗസ്റ്റ്‌ 12, 2023
I can not thank you enough, I've been searching for the last couple of years for something to do exactly this. In my site I have a publications grid (ordered by date) and I'm constantly changing them to alter the order. It is very time-consuming, and I still can not believe WP does not have a built-in feature to do it in bulk. So this plug in is a real saver! Thanks a lot, and hopefully this plugin will receive many more reviews and downloads!
ജൂലൈ 31, 2023
I can't filter on "products" to change their dates, only after lots of clicks and scrolling to all media, pages and posts... It's not a very user-friendly plugin. Normally one should be able to select products > edit > change date ...
മെയ്‌ 9, 2022
Great plugin. Clearly underrated in my opinion. In general, I really like Katsushi Kawamori plugins, I look forward to the development of his projects and the appearance of something new.
Read all 7 reviews

Contributors & Developers

“ബൾക്ക് തീയതി സമയം മാറ്റം” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

“ബൾക്ക് തീയതി സമയം മാറ്റം” has been translated into 7 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “ബൾക്ക് തീയതി സമയം മാറ്റം” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Changelog

1.15

Additions regarding add-ons.

1.14

The “Filter” for post types now have explanatory tooltips.

1.13

The “Update” and “Change” buttons now have explanatory tooltips.

1.12

സാധ്യതയുള്ള സുരക്ഷാ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു.

1.11

ടെക്‌സ്‌റ്റിനായി തിരയുമ്പോൾ ഒരു പേജിനേഷൻ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചു.

1.10

വിഭാഗം അനുസരിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു.

1.09

അൺഇൻസ്റ്റാൾ പരിഹരിച്ചു.

1.08

സ്ഥിരമായ വിവർത്തനം.

1.07

ലോഗിംഗ് ചേർത്തു.

1.06

“അവസാനം പുതുക്കിയത്” എന്നതിന്റെ സ്ഥിരമായ കാഴ്ച.

1.05

per_page ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു.

1.04

അഡ്മിൻ പേജിലെ “തീയതി/സമയം” കോളം മാറ്റുക.

1.03

പോസ്റ്റ് തരം കോളം ചേർത്തു.
പോസ്റ്റിന്റെ ശീർഷകത്തിൽ ഒരു ഫീച്ചർ ചെയ്ത ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ചേർത്തു.

1.02

സ്ഥിരമായ വിവർത്തനം.

1.01

ഫിൽട്ടർ തിരയൽ രീതി മാറ്റി.
ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ നീക്കി.

1.00

പ്രാരംഭ റിലീസ്.